Những câu châm ngôn hay

"Đừng so sánh mình với bất cứ ai trong thế giới này. Nếu bạn làm như vậy có nghĩa bạn đang sỉ nhục chính bản thân mình."

Bill Gates


"Ai làm bằng gió thì sẽ được trả lương bằng khói."

Ngạn ngữ Nga


"Tình yêu với công việc làm cho nó nhẹ nhàng hơn."

Ngạn ngữ Đức

abc

Hỗ trợ trực tuyến

Tư vấn
  0982 291 566

Hỗ trợ khách hàng
  0982 291 566

Dịch vụ tư vấn chiến lược

Dịch vụ tư vấn chiến lược của chúng tôi hỗ trợ khách hàng xác định hiện trạng và mục tiêu phát triển của doanh nghiệp trong tương lai và giúp lãnh đạo doanh nghiệp hoạch định những bước đi cần thiết để đạt được những mục tiêu đó.

Các hoạt động hỗ trợ thực hiện chiến lược của chúng tôi bao gồm nhiều lĩnh vực như quy trình kinh doanh, nguồn nhân lực, văn hóa, dịch vụ và/ hoặc những thay đổi chiến lược marketing. Ngoài ra, chúng tôi cũng quan tâm đến thay đổi về tư tưởng đối với đội ngũ quản lý, do đó, MCG áp dụng khái niệm làm việc nhóm trong suốt quá trình tư vấn nhằm chuyển giao kiến thức và xây dựng sự đồng thuận cho đội ngũ quản lý của doanh nghiệp.

Rà soát, chẩn đoán, đánh giá doanh nghiệp

 • Rà soát toàn diện môi trường kinh doanh cũng như mọi hoạt động của doanh nghiệp trên nguyên tắc khách quan, đa chiều, có tham vấn các ý kiến từ chính nội bộ cũng như các đối tác liên quan để tìm ra căn nguyên của các vấn đề
 • Đánh giá khách quan những điểm mạnh, yếu cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra với doanh nghiệp (SWOT)
 • Khuyến nghị những điều chỉnh, thay đổi cần thiết
 • Truyền thông, thay đổi nhận thức và tạo động lực cho CBNV doanh nghiệp tham gia vào quá trình đánh giá và tự đổi mới.

Tối ưu hóa quy trình kinh doanh và bộ máy tổ chức

 • Xây dựng giải pháp điều chỉnh cấu trúc tổ chức và việc phân công, phân nhiệm trong tổ chức để đảm bảo:
  • Phối hợp và kiểm soát hiệu quả các luồng nghiệp vụ
  • Phát huy các lợi thế cạnh tranh
  • Phù hợp với văn hóa doanh nghiệp
 • Kiện toàn hệ thống quản trị doanh nghiệp với các quy chế, quy định được xây dựng một cách chuẩn tắc và có hệ thống
 • Tối ưu hóa và hệ thống hóa các quy trình kinh doanh đảm bảo sự phối hợp hiệu quả giữa các bước công việc, các bộ phận và hỗ trợ việc thực hiện quản lý theo quy trình (Management by Process)
 • Xây dựng và chuyển giao các công cụ theo dõi đánh giá.

Xây dựng hệ thống quản lý và đánh giá công việc

 • Xây dựng những mục tiêu, chỉ tiêu đo lường cho các vấn đề tài chính và phi tài chính thuộc 4 viễn cảnh của hệ thống (BSC)
 • Xây dựng các tiêu chuẩn thực hiện công việc, tiêu chí đánh giá và bộ chỉ tiêu đo lường hiệu suất cốt lõi (KPIs) cho từng vị trí công việc, từng bộ phận và toàn công ty
 • Xây dựng hệ thống đánh giá, giám sát, phản hồi về các chỉ tiêu KPIs
 • Xây dựng hệ thống đánh giá kết quả công việc theo KPIs và gắn kết quả thực hiện công việc với các chính sách nhân sự (lương, thưởng, đào tạo, đề bạt, luân chuyển, kỷ luật)
 • Đào tạo, chuyển giao và truyền thông vào quá trình đánh giá và tự đổi mới.

Lập kế hoạch kinh doanh

 • Phân tích chuyên sâu về môi trường kinh doanh, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong quá khứ và hiện tại
 • Phối hợp xây dựng những mục tiêu trung hạn và ngắn hạn cho từng bộ phận nói riêng và cho cả công ty nói chung đảm bảo Công ty hoàn thành các mục tiêu ngắn hạn nhưng vẫn hỗ trợ việc thực hiện các mục tiêu chiến lược dài hạn
 • Lập kế hoạch ngân sách, kế hoạch nguồn lực, kế hoạch doanh thu, chi phí, dòng tiền và các hoạt động khác cho doanh nghiệp
 • Xây dựng cơ chế giám sát, phân tích tình hình thực hiện kế hoạch và hiệu chỉnh
 • Đào tạo, chuyển giao và hỗ trợ phân tích việc thực hiện kế hoạch

Đánh giá môi trường kinh doanh

 • Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường: thực trạng, xu hướng, dự báo nhu cầu
 • Rà soát hệ thống khung pháp lý, thủ tục hành chính, môi trường đầu tư và trình độ công nghệ
 • Phân tích cạnh tranh: quy mô, năng lực, chiến lược của các đối thủ chủ chốt trên thị trường
 • Sơ đồ hóa chuỗi giá trị ngành
 • Xác định nguồn cung các yếu tố đầu vào thiết yếu và phương án chuẩn bị nguồn lực

Xây dựng chiến lược kinh doanh

 • Phân tích môi trường kinh doanh để chỉ ra những cơ hội và thách thức
 • Rà soát, chẩn đoán DN để chỉ ra những điểm mạnh, điểm yếu, lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp
 • Xác định sứ mệnh, tầm nhìn, các giá trị cốt lõi, chiến lược kinh doanh tổng thể và kế hoạch hành động chi tiết đến từng phòng ban, bộ phận
 • Truyền thông, khuyến khích sự tham gia đóng góp xây dựng chiến lược và thay đổi tư duy
 • Xây dựng và chuyển giao các công cụ quản trị chiến lược

Dối tác - Khách hàng

Top